Pirkimo–pardavimo taisyklės

 1. Bendrieji nuostatai

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir UAB „Gerduva“ priklausančios elektroninės parduotuvės „ievosskanestai.lt“ tarpusavio teises, pareigas, gaminių įsigijimo, apmokėjimo ir pristatymo sąlygas, šalių atsakomybę ir kitus su prekių/gaminių pirkimu – pardavimu susijusius nuostatus.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių/gaminių užsakymams, kurie buvo pateikti po taisyklių pakeitimo.

1.3. Naudotis „ievosskanestai.lt“ paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Internetinės parduotuvės „ievosskanestai.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 1. Asmens duomenų saugumo garantija

2.1. UAB „Gerduva“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas, kai tai būtina užsakymo vykdymui. „ievosskanestai.lt“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais tik jam sutikus.

2.2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el.paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas el. pašto adresu [email protected] išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui.

2.3. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių. Internetinėje parduotuvėje įdiegtas SSL sertifikatas, užtikrinantis duomenų saugumą.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs gaminį (-ius) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ bei sumoka avansą.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti gaminius „ievosskanestai.lt“ internetinėje parduotuvėje šių taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą arba pakeisti jo įvykdymo datą, apie tai pranešdamas Pardavėjui elektroniniu paštu (nurodydamas užsakymo numerį), likus ne mažiau kaip 3 d.d. iki užsakymo įvykdymo dienos.

4.3. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu užsakymas nebuvo pradėtas gaminti arba pagal susitarimą jo gamybai nebuvo įsigyti specialūs produktai.

 1. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytus gaminius ir sumokėti gaminių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

5.2. Jeigu pasikeičia užsakyme pateikti Pirkėjo duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis „ievosskanestai.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve.

6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 darbo dienas.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytus gaminius jo nurodytu adresu (jei užsakymo paslauga pasirinkta), šių taisyklių numatytomis sąlygomis ir terminais.

7.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas įgyvendinti užsakymo, įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją, pasiūlyti analogišką gaminį, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką gaminį, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

 1. Gaminių kainos, apmokėjimo tvarka

8.1. Gaminių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. „ievosskanestai.lt“ pasilieka teisę keisti gaminių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

8.2. Gaminių kainos internetinėje parduotuvėje „ievosskanestai.lt“ nebūtinai turi sutapti su gaminių kainomis kitose prekybos vietose.

8.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, atlieka avansinį mokėjimą elektronine bankininkyste, o likusią sumą sumoka pristatymo/atsiėmimo metu. Jei Pirkėjas pateikia individualų užsakymą, jo avansinis mokėjimas atliekamas bankiniu pavedimu UAB „Gerduva“ rekvizitais, kuriuos gauna užsakymo metu, o likusią sumą sumoka pristatymo/atsiėmimo metu.

 1. Gaminių atsiėmimas

9.1. Užsakytų gaminių atsiėmimas mūsų padaliniuose yra nemokamas.

9.2. Teikdami užsakymą galite pasirinkti pageidaujamą atsiėmimo vietą iš mūsų pateikto sąrašo.

9.3. Užsakytų gaminių atsiėmimas vyksta bendra tvarka. Jei Jums atvykus atsiimti gaminio pasirinktame padalinyje yra kitų klientų, užsakymo atsiėmimas nesuteikia pirmumo teisės.

9.4. Pirkėjas gaminių atsiėmimo metu privalo patikrinti gaminių kiekį, kokybę ir asortimentą.

9.4.1. Pretenzijos dėl gaminių išvaizdos, svorio ar kainos priimamos tik atsiimant gaminį. Vėliau pretenzijos nėra priimamos.

 1. Gaminių pristatymas

10.1. Jei užsakoma pristatymo paslauga, Gaminius pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.2. Gaminiai pristatomi Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir laiku.

10.3. Pirkėjas įsipareigoja gaminius priimti asmeniškai. Jei jis pats gaminių priimti negali, pateikdamas užsakymą Pirkėjas turi nurodyti įgaliotą asmenį.

10.4. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti gaminių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje–faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

10.4.1. Pretenzijos dėl gaminių išvaizdos, svorio ar kainos priimamos tik atsiimant gaminį. Vėliau pretenzijos nėra priimamos.

 1. Gaminių kokybė, grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta tvarka, mūsų parduodami gaminiai nėra grąžinami ar keičiami, tačiau yra suteikiama galimybė atšaukti ar pakeisti užsakymo datą, informavus Pardavėją ne mažiau kaip 3 d.d. iki užsakymo įvykdymo datos.

11.2. Pardavėjas atsako už savo gaminių kokybę. Jei po gaminio įsigijimo paaiškėja, kad gaminys buvo nekokybiškas, pardavėjas įsipareigoja esant galimybei gaminį pakeisti arba grąžinti už jį sumokėtus pinigus.

11.3. Gaminių kokybę vertina „ievosskanestai.lt“ kokybės skyrius,tik gaminį grąžinus į pardavimo vietą.

11.4. Gaminių kokybė įvertinama ne vėliau nei per 24 valandas.

11.5. Pardavėjas neatsako už gaminių sugadinimą dėl netinkamo jų transportavimo ir/ar laikymo.

 1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 1. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

     14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.